title
title
title
title
title
title
בחירות לרשויות 30.10.2018
יום בחירות לרשויות המקומיות

עבודה ביום הבחירות לרשויות
הנחיות משרד העבודה:
משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, היחידה ליחסי עבודה, פרסם ביום 16.10.2018 
הנחיות לענין עבודה ביום הבחירות המוניציפאליות ברחבי הארץ, 
החלות ביום 30.10.2018:
א. יום הבחירות המוניציפאליות הינו יום שבתון.

ב. כפי הקבוע בחוק הרשויות המקומיות (בחירות) וחוק המועצות האזוריות:
"יום הבחירות הכלליות יהיה יום שבתון בתחומן של הרשויות המקומיות שבהן נערכות הבחירות במועד האמור, 
וכן לגבי עובדים הרשומים בפנקס בוחרים של רשויות מקומיות כאמור, אף אם מקום עבודתם הוא ברשות מקומית שלא חל בה יום שבתון."
זאת למעט שירותים ציבוריים שיפעלו כסדרם.....יודגש כי אף לגבי השירותים לעיל צריכה להינתן לעובדים האפשרות להצביע.

ג. לענין תשלום השכר, עובד שעבד אצל מעסיק לפחות 14 יום ברציפות (ובכללם ימי מנוחה שבועיים),
ישלו לו מעבידו את השכר הרגיל שהעובד היה משתכר אצלו כאילו עבד ביום הבחירות.

ד. שכר העובד ביום בחירות יהיה בשיעור 200% או לחילופין שכר רגיל ובנוסף שעות חופשה חלף שעות העבודה בפועל.
כך הנוהג בימי הבחירות לכנסת וזאת בעקבות פסיקת בית-הדין לעבודה ונוהג שהשתרש בין הארגונים (הסתדרות ומעסיקים).

ה. לגבי מועד השבתון - ניתן לומר כי זמן השבתון הוא זמן ההצבעה.
נוהג הוא, שיום הבחירות מתחיל משעת פתיחת הקלפי עד לסגירתו.

לתשומת לב כולם, אנא התארגנו בהתאם.


בשאלות והבהרות נוספות מוזמנים לפנות אליי.
בברכה ותודה,  גלי רביד – מש"א